Συντονιστές ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό

Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης τους.

Το έργο των συντονιστών αφορά τους ακόλουθους τομείς  και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων:

Συμβουλευτικός - επιστημονικός - διδακτικός τομέας

Παιδευτική και συμβουλευτική εργασία για τους αποσπασμένους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.

Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας

Διοίκηση των σχολικών μονάδων ή τομέων ποικίλων τύπων και μορφών εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής.

Συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και το μορφωτικό εκπαιδευτικό σύμβουλο για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, με τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία με τις ξένες διοικητικές - σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εποπτικός τομέας

Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής - εκπαιδευτικής πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό.

Το Γραφείο
Τετάρτη 23 Σεπ 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
 • anc.jpg
 • gr.jpg
 • photo 1.jpg
 • glossaellinikifeb.jpg
 • photo 2.jpg
 • photo 31.jpg

Νομικό πλαίσιο για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Εκτύπωση

 

Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α'159/06-09-2016)

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

 


Υ.Α. Φ815.2/981/151116/Ζ1
ΦΕΚ 2739/29-10-2013
Ωράριο, διακοπές. αργίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσης εκπαίδευσης εξωτερικού


 

Ν.4076/2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Στο Άρθρο 8
Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Τροποποιητικός νόμος του 4027/2011

 


N.4027/2011
Νόμος του 2011 (4 Νοεμβρίου 2011) σχετικά με την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.


N.3404/2005
ΦΕΚ 260/Α/2005
Τροποποίηση του Ν.2413/96 για τη διάρκεια απόσπασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (άρθρο 24).


Ν.3194/2003
ΦΕΚ 267/Α/2003
Απόσπαση εκπαιδευτικών, συζύγων αποσπασμένων υπαλλήλων υπουργείων στο εξωτερικό και συνυπηρέτηση.


ΥΑ Φ.821/3976Π/130288/Ζ1/ 4.12.2002
ΦΕΚ 1562/Β/2002
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19.3.2001 "Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών του εξωτερικού".


YA Φ821/25080/67844/Ζ1/28.6.2002
ΦΕΚ 824/Β/2002
Καθορισμός αριθμού θέσεων για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ομογενών και Ελλήνων μεταναστών μονίμων κατοίκων εξωτερικού σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.


ΥΑ Φ.821/1922Π/49011/Ζ1/15.5.2002
ΦΕΚ 595/Β/2002
Πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.


ΥΑ Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19.3.2001
ΦΕΚ 300/Β/2001
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.


ΥΑ Φ.821.2/Σ217/Ζ1/3157/ 13.8.2001
ΦΕΚ 1075/Β/2001
Επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.


Ν.2909/2001
ΦΕΚ 90/Α/2001
Τροποποίηση άρθρου 16 παρ. 1 και 2 (επιλογή συντονιστών εξωτερικού) του Ν.2413/96.


Ν.2817/2000
ΦΕΚ 78/Α/2000
Θέματα αποσπασμένων εκπαιδευτικών του εξωτερικού.


Ν.2640/1998
ΦΕΚ 206/Α/1998
Κατάργηση του άρθρου 8 παρ. 14 (ελληνόγλωσσες εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού που ανήκουν σε διπλωματικές αρχές) του Ν.2413/96.


Ν.2621/1998
ΦΕΚ 136/Α/1998
Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 (αναπλήρωση συντονιστών εξωτερικού),  18 παρ. 5 (άδειες αποσπασμένων εκπ/κών), 20 παρ. 1 (επιλογή εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό),  23 παρ. 1, 2 και 12 (αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό) του Ν.2413/96


Ν.2413/1996
ΦΕΚ 124/Α/1996 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

Σκυταλοδρομία Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας στα Ελληνικά

Analog Clock

Η βιβλιοθήκη μας: Μετανάστευση-Προσφυγιά

Το τραγούδι "Χώρα Ελλάδα μας γλυκιά" αποτελεί

δημιουργία του Ελληνικού Σχολείου Βουκουρεστίου "ΑΘΗΝΑ"

σε συνεργασία με 11 σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Ενημέρωση ιστοσελίδας: Συντονιστικό Γραφείο Μαριούπολης