Νομικό πλαίσιο για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Εκτύπωση

 

Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α'159/06-09-2016)

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

 


Υ.Α. Φ815.2/981/151116/Ζ1
ΦΕΚ 2739/29-10-2013
Ωράριο, διακοπές. αργίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσης εκπαίδευσης εξωτερικού


 

Ν.4076/2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Στο Άρθρο 8
Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Τροποποιητικός νόμος του 4027/2011

 


N.4027/2011
Νόμος του 2011 (4 Νοεμβρίου 2011) σχετικά με την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.


N.3404/2005
ΦΕΚ 260/Α/2005
Τροποποίηση του Ν.2413/96 για τη διάρκεια απόσπασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (άρθρο 24).


Ν.3194/2003
ΦΕΚ 267/Α/2003
Απόσπαση εκπαιδευτικών, συζύγων αποσπασμένων υπαλλήλων υπουργείων στο εξωτερικό και συνυπηρέτηση.


ΥΑ Φ.821/3976Π/130288/Ζ1/ 4.12.2002
ΦΕΚ 1562/Β/2002
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19.3.2001 "Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών του εξωτερικού".


YA Φ821/25080/67844/Ζ1/28.6.2002
ΦΕΚ 824/Β/2002
Καθορισμός αριθμού θέσεων για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ομογενών και Ελλήνων μεταναστών μονίμων κατοίκων εξωτερικού σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.


ΥΑ Φ.821/1922Π/49011/Ζ1/15.5.2002
ΦΕΚ 595/Β/2002
Πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.


ΥΑ Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19.3.2001
ΦΕΚ 300/Β/2001
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.


ΥΑ Φ.821.2/Σ217/Ζ1/3157/ 13.8.2001
ΦΕΚ 1075/Β/2001
Επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.


Ν.2909/2001
ΦΕΚ 90/Α/2001
Τροποποίηση άρθρου 16 παρ. 1 και 2 (επιλογή συντονιστών εξωτερικού) του Ν.2413/96.


Ν.2817/2000
ΦΕΚ 78/Α/2000
Θέματα αποσπασμένων εκπαιδευτικών του εξωτερικού.


Ν.2640/1998
ΦΕΚ 206/Α/1998
Κατάργηση του άρθρου 8 παρ. 14 (ελληνόγλωσσες εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού που ανήκουν σε διπλωματικές αρχές) του Ν.2413/96.


Ν.2621/1998
ΦΕΚ 136/Α/1998
Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 (αναπλήρωση συντονιστών εξωτερικού),  18 παρ. 5 (άδειες αποσπασμένων εκπ/κών), 20 παρ. 1 (επιλογή εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό),  23 παρ. 1, 2 και 12 (αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό) του Ν.2413/96


Ν.2413/1996
ΦΕΚ 124/Α/1996 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις