Οικονομικά θέματα εκπαιδευτικών του εξωτερικού

Εκτύπωση
 

ΥΑ ΦΕΚ807Β 19-3-2012
Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ


ΝΟΜΟΣ 3848/Φ.Ε.Κ 71Α/19-05-2010


ΝΟΜΟΣ 3404/Φ.Ε.Κ 260Α/17-10-2005
Άρθρο 2


ΝΟΜΟΣ 3149/Φ.Ε.Κ 141Α/10-06-2003
Κεφάλαιο Δ' Άρθρο 13
Παράγραφοι 3 και 38


ΝΟΜΟΣ 2909/Φ.Ε.Κ 90Α/02-05-2001
Άρθρο 6 Παράγραφος 8 και
Άρθρο 8 Παράγραφος β 


ΝΟΜΟΣ 2817/Φ.Ε.Κ 78Α/14-03-2000
Άρθρο 8, Παράγραφος 3 και
Άρθρο 9 Παράγραφοι: 1-5 και 13-17


ΝΟΜΟΣ 2640/Φ.Ε.Κ 206Α/03-09-1998
Άρθρο 14, Παράγραφος 5


ΝΟΜΟΣ 2621/Φ.Ε.Κ 136Α/23-06-1998
Άρθρο 2, Παράγραφος 2, 1 ως 9


ΝΟΜΟΣ2413/Φ.Ε.Κ 124Α/17-06-1996