Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2016-17

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε μας κοινοποιήθηκε η Υ.Α. 26586/Ε2/16-02-2016 (ΑΔΑ ΨΩΑΜ4653ΠΣ-ΩΓΣ) με θέμα: "Μεταθέσεις εκπαδιευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχ. έτους 2016-17".

Η υποβολή δηλώσεων διαρκεί από 16-02-2017 έως 28-02-2017 και γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://teachers.minedu.gov.gr/

Την πλήρη εγκύκλιο θα τη βρείτε πατώντας εδώ.