Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2016-17

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι μας κοινοποιήθηκε η Υ.Α.26587/Ε1/16-02-2017 (ΑΔΑ ΨΡ7Γ4653ΠΣ-ΧΕ8) με θέμα: "Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχ. έτους 2016-17".

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από τις 16-02-2017 έως τις 28-02-2016 και γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://teachers.minedu.gov.gr/

Για να δείτε την εγκύκλιο, μπορείτε να πατήσετε εδώ.